Kullanıcı Sözleşmesi

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi'nin mugmoo.com Web sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen mugmoo.com sitesini kullanmayınız. Mugmoo Bilgi Teknolojileri taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için dilediği zaman bu Sözleşme'nin içeriğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Madde-1 Taraflar

a) Çetin Karanfil Mugmoo Bilgi Teknolojileri
b) Kullanıcı

Madde-2 Tanımlamalar

İşbu sözleşme metni içerisinde;
a) "mugmoo.com" Çetin Karanfil Mugmoo Bilgi Teknolojileri'ni
b) "Web Sitesi" mugmoo.com internet sitesini,
c) "Kullanıcı" Herhangi bir sebeple Web Sitesi'ni kullanan kişileri,
d) "Üye" Web Sitesi'nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı'yı,
e) "Alıcı" Web Sitesi üzerinden İlan Sahibi tarafından satışa arz edilen hizmetleri satın alan Kullanıcı'yı,
f) "İlan Sahibi" , Sitede bir veya birden fazla bilgi, eğitim veya tecrübeye dayalı konularda eğitim desteği ve/veya danışmanlık vermek isteyen, bu nedenle şahsına ait çeşitli bilgileri (ad, soyad, email, v.b.) mugmoo.com’a veren, İlan Satın Alma Talebine karşılık verdiği hizmet neticesinde kazancını eğitim desteği ve/veya danışmanlık verdiği üyelerden elde eden kimse veya kimseler.
g) "Güvenli Hesap" Hem İlan Sahibi’nin güvenliği hem de Alıcı’nın güvenliğini sağlamak amacıyla, İlan satın alma ve İlan Sahibi tarafından verilen hizmetin gerçekleşmesi arasındaki zaman aralığında, İlan satın alma bedelinin tutulduğu ve mugmoo.com tarafından yönetilen banka neznindeki havuz hesabı,
h) “İlan” Bir İlan Sahibi’nin satmak amacıyla arz ettiği ve Alıcı’nın satın alabilecegi hizmet,
i) "İlan Satın Alma Talebi" Alıcı tarafından, İlan Sahibi'nden İlan satın almak amacıyla yapılan talebi,
j) “mugmoo.com Hizmetleri ( Kısaca “Hizmet”)” : Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, mugmoo.com tarafından, Web Sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamalar, mugmoo.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. mugmoo.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, mugmoo.com tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.
k) “Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi” : Alıcı ve İlan Sahibi arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, mugmoo.com tarafından sağlanan Hizmet
l) "Sözleşme" İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

Madde-3 Sözleşmenİn Konusu ve Kapsamı

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı'nın Web Sitesi'ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden Alıcı ya da İlan Sahibi, Web Sitesi'ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. mugmoo.com işbu sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. mugmoo.com herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

Bu Web Sitesi Hizmetleri ile ilgili tüm fikri ve sınai haklar mugmoo.com’a ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai işlemler başlatılacaktır.

MADDE 4- ÜYELİK ve “HİZMET” KULLANIMI ŞARTLARI

a) Üyelik, Web Sitesinin ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından Web Sitesi’ne üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine mugmoo.com tarafından gönderilen 'link'e' Kullanıcının girmesi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Site'ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.4 maddesi uyarınca, mugmoo.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.4 maddesi uyarınca, mugmoo.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktr.
c) "mugmoo.com" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu s??zleşmeye aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "mugmoo.com" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “mugmoo.com” tarafından tespit edilmesi veya "mugmoo.com”un ticari kararları veya “mugmoo.com” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "mugmoo.com"in kendi iradesi ile verilecektir.

MADDE 5 - TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Web Sitesi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Web Sitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Web Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, mugmoo.com’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple mugmoo.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı'ların mugmoo.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden mugmoo.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. mugmoo.com, Kullanıcı'lar tarafından Mugmoo'ya iletilen veya Web Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e)Kullanıcı'lar, mugmoo.com'nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) mugmoo.com'nın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Web Sitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web Sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, mugmoo.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Web Sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla mugmoo.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. mugmoo.com, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin u??radıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Web Sitesi'nde sağlanan Hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı mugmoo.com'un, mugmoo.com çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. mugmoo.com , Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
h) Kullanıcı'lar sitede İlan satın alma bedelinin Alıcı’dan tahsilatı ve İlan Sahibi’ne ödenmesi işlemlerinde Güvenli Hesap'ı kullanmak zorundadırlar.

5.2. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, Web Sitesi’nde ilanları gösterilen İlan Sahibi’ne ait hizmetlerin satın alma talebini; Web Sitesi alt yapısını kullanarak yapar. Alıcı’nın Web Sitesi üzerinden mugmoo.com’un Web Sitesi’ne ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu İlan Satın Alma Talebi’nin mahiyeti; ilanda belirtilen hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek İlan Sahibi ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu İlan Satın Alma Talebi’yle kurulduğu anlamına gelmektedir. Alıcı bu İlan Satın Alma Talebi’yle ilgili hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.
b) Alıcı, İlan Satın Alma Talebi yaptığı İlan'ın bedelini, Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi Hizmet'ini kullanarak, mugmoo.com tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, İlan Satın Alma Talebi onay işlemi, İlan'daki hizmetin İlan Sahibi tarafından gerçekleştirilmesi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.
c) Alıcı, İlan Sahibi tarafından verilen hizmetin bitişinden itibaren 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde; Güvenli Hesap'taki İlan bedelinin İlan Sahibi’nin hesabına transferi için mugmoo.com'a onay işlemi talebinde bulunacağını, veya İlan’daki hizmetin İlan Sahibi tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda İlan bedelinin kendisine iade edilmesi için mugmoo.com’a iade işlem talebinde bulunacağını, onay ya da iade işlem talebinde bulunmadığı takdirde İlan bedelinin herhangi bir uyarı veya ön bildirim gerektirmeksizin İlan Sahibi’nin hesabına transfer edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) Alıcı, işbu Sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde İlan Sahibi’ne havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Sözleşme'nin 5.2 (c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı'nın mugmoo.com'a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde mugmoo.com'un Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Alıcı, Web Sitesi'nde İlan Sahibi tarafından satışa arz edilen İlan'ların niteliği, orjinalliği, İlan'ın tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, İlan'da belirtilen hizmetin aslı ile ilgili mugmoo.com'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
f) Alıcı ve İlan Sahibi arasında olası anlaşmazlıklarda her ne sebeple olursa olsun, Alıcı Mugmoo.com’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
g) Alıcı, Web Sitesi'nde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde mugmoo.com'un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
h) Alıcı, işbu Sözleşmenin 5.k maddesinde belirtilen ve mugmoo.com tarafından İlan Sahbine gönderilmiş olan matbu tutanağı, hizmetin gerçekleştirilmesine takiben İlah Sahibi ile birlikte doldurmak ve imzalamakla yükümlüdür.

5.3. İlan Sahibi Olanların Hak ve Yükümlülükleri

a) İlan Sahibi, Web Sitesi'nde satışa arz ettiği İlan'ın/İlanlar'ın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve İlan’in/İlanlar’ın kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) İlan Sahibi, satışa arz ettiği İlan'ın/İlanlar'ın, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Web Sitesi'nin belirli yerlerinde belirtilen, Web Sitesi'nin ve Web Sitesi'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
c)İlan Sahibi, Web Sitesi'nde satışa arz ettiği İlanları’nın herhangi bir şekilde Web Sitesi'nde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
d) İlan Sahibi, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap'a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı’nın işbu Sözleşme'nin 5.2(b) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra İlan Sahibi'nin mugmoo.com'a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap'ta bulunan Alıcı'nın parası üzerinde, mugmoo.com'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) İlan Sahibi, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde mugmoo.com'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, mugmoo.com'un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, mugmoo.com'un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) İlan Sahibi ve Alıcı arasında olası anlaşmazlıklarda her ne sebeple olursa olsun, İlan Sahibi Mugmoo.com’dan herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
g) İlan Sahibi, satışa arz ettiği İlanlar ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. mugmoo.com aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini İlan Sahibi’ne rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
h) İlan Sahibi, İlan ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, mugmoo.com'un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
i) İlan Sahibi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlan Sahibi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten mugmoo.com'un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
j) İlan Sahibi, satışa arz ettiği İlan'ın/İlanlar'ın gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve İlanla ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. İlan Sahibi'nin, gerek Kullanıcı Sözleşmesi'ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle mugmoo.com'un maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan İlan Sahibi bizzat sorumludur. mugmoo.com tarafından İlan Sahibi'nin İlan'ın/İlanlar'ı yanlış kategorilendirdiğinin veya İlan'ın/İlanlar'la ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, mugmoo.com bu İlan'ın/İlanlar'ı siteden kaldırma hakkına sahiptir. mugmoo.com'un söz konusu İlan'ın/İlanlar'ı siteden kaldırması nedeniyle İlan Sahibi’nin mugmoo.com’dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.
k) İlan Sahibi, mugmoo.com tarafından kendisine gönderilmiş olan matbu tutanağı, Alıcı’ya sunduğu hizmetin gerçekleştirilmesine takiben Alıcı ile beraber doldurmak ve ıslak imza ile imzalamakla yükümlü olup, mugmoo.com tarafından istendiği takdirde sunmak amacıyla bu tutanakları muhafaza edecektir.
l) İlan sahibi mugmoo.com’un talep etmesi halinde bu tutanakları ibraz etmekle yükümlü olup, mugmoo.com tutanaklar ibraz edilmedikçe ilan bedelini ödemekten imtina etme hakkına sahiptir. Mugmoo.com ilanda yerine getirilmesi belirlenen hizmetin yerine getirilmesi ile ilgili ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda alıcının imzası olmayan tutanakları kabul etmeyebilir.

5.4. mugmoo.com’un Hak ve Yükümlülükleri

a) mugmoo.com, Web Sitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. mugmoo.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, mugmoo.com'unn talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. mugmoo.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, mugmoo.com tarafından yapılabilir. mugmoo.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.
b) mugmoo.com, Web Sitesi üzerinden, mugmoo.com'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle mugmoo.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında mugmoo.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) mugmoo.com, Web Sitesi'nde yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) Kullanıcı'ların, Web Sitesi'ne üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı adları" da işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı adı" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, mugmoo.com Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
e) mugmoo.com, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Web Sitesi'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Web Sitesi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve mugmoo.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; mugmoo.com, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
f) Kullanıcı'lar ve mugmoo.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
g) mugmoo.com, Web Sitesi'nde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan İlanlar ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

Madde 6 - HİZMETLER
6.1. Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi

a) mugmoo.com, Alıcı ve İlan Sahibi arasındaki alım-satım işleminde, İlan bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve İlan Sahibi’ne Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet'i sunmaktadır. Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin ekinde Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi bölümünde yer almaktadır.
b) Kullanıcı'lar, mugmoo.com Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan İlanlar'ın satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden ve bunların hepsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar.

6.2. Satışa Arz ve Satış İşlemine İlişkin Sunulan Hizmetler:

a) İlan Sahibi ve Alıcı’lar , İlan Sahibi'nin belirlediği fiyatlama modellerine göre, İlan’ın satış fiyatı, İlan Sahibi’nin verdiği hizmet şartları ve İlan bedellerinin ödenmesi konularında, Web Sitesi haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet'inden yararlanırlar.

6.3. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı'lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı'ların diğer Kullanıcı'lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı'ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı'lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece mugmoo.com Hizmet'leri ve Web Sitesi'nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.
b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. mugmoo.com, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
c) Kullanıcı'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi'ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, mugmoo.com'un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve mugmoo.com’un Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
d) Kullanıcı'ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, mugmoo.com tarafından uygun görülmesi ve yardım bölümünde bulunan profil yorumu değiştirme şartlarına uyması haricinde, hiçbir şart ve koşulda, değiştirilmeyecektir.
e) Kullanıcı'lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı'ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, mugmoo.com'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi'ni feshetme ve Kullanıcı'nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) Kullanıcı'lar, mugmoo.com tarafından Web Sitesi'nde belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, mugmoo.com tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 7 - MALİ Hükümler

a) mugmoo.com, işbu sözleşme kapsamında belirtilen Hizmetlerle ilgili Hizmet ücretlerini ve ödeme koşullarını Website’sinin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği takdirde, Web Sitesi’ndeki Hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
b) mugmoo.com , Web Sitesi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

Madde 8 - GİZLİLİK POLİTİKASI

mugmoo.com , Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-4 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. mugmoo.com , Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

Madde 9 - DİĞER HÜKÜMLER
9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Web Sitesi'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (mugmoo.com'un telif haklarına tabi çalışmalar) mugmoo.com'a ait olarak ve/veya mugmoo.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, mugmoo.com Hizmet'lerini, mugmoo.com bilgilerini ve mugmoo.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının mugmoo.com'un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı mugmoo.com’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b)mugmoo.com'un, mugmoo.com Hizmet'leri, mugmoo.com bilgileri, mugmoo.com telif haklarına tabi çalışmalar, mugmoo.com ticari markaları, mugmoo.com ticari görünümü veya Web Sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
c) Kullanıcılar, mugmoo.com'un Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) mugmoo.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web Sitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve mugmoo.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

9.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, mugmoo.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, mugmoo.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için mugmoo.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Web Sitesi'ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.mugmoo.com, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Web Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, mugmoo.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Web Sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
d) Kullanıcı'ların, Web Sitesi'nde satışa arz ettikleri İlanlar'ın alım-satımlarını, Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi'ni kullanmamaları.

9.6. Sözleşmenin Bütünlüğü

Taraflar’dan her biri, toplam 10(on) maddeden ibaret olan bu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.

Madde 10 - Ek Kurallar

Kullanıcılar, işbu maddede tanımlanan kuralların Kullanıcı Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.

EK-1 Alıcı için Kurallar
EK-2 İlan Sahibi için Kurallar
EK-3 Kullanıcı Profilinde Değişiklik
EK-4 Gizlilik Politikası
EK-5 Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi
EK-6 İptal Prosedürleri

EK-1 Alıcı için Kurallar

mugmoo.com kuralları, tüm mugmoo.com kullanıcılarının güvenli ve eğlenceli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için vardır. Bir Alıcı olarak Kullanıcı Sözleşmesi’ni inceleyip kuralları bilmeniz ve işlemlerinizi bu kurallara uygun olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Bir İlan satın almadan önce mugmoo.com kural ve süreçlerini öğrenmeniz, farkında olmadan kural ihlali yapmanızı önleyecektir. Bir mugmoo.com kullanıcısı olarak, site kurallarını sürekli takip etmek durumunda olduğunuzu unutmayın.

mugmoo.com kuralları; kullanıcıların karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmek, fırsat eşitliğini sağlamak, alışverişinizi eğlenceli kılmak için vardır. Bu kuralların ihlali listeleme ve satın alma haklarınızın kısıtlanmasına ve üyeliğinizin askıya alınmasına neden olabilir.

İlan Sahibi’nin ilan sayfasında belirttiği kriterlere uymuyorsanız o ilanı satın almayın. Örneğin İstanbul'daki bir İlan Sahibi, İlanını "Sadece İstanbulda ders danışmanlığı verilir" olarak listelediyse ve siz İstanbul'da ikamet etmiyorsanız, bu ilanı satın alamazsınız. İlan Sahibi’nin satışı sabote etmek amacıyla satın almak istemediğiniz bir ilana ödeme yapmanız, "kötü niyetli satın alma" olarak adlandırılır. Benzer işlemler gerçekleştirdiğiniz tespit edildiğinde üyeliğinizin kısıtlanacaktır.

mugmoo.com dışında işlem gerçekleştirmek için bir İlan Sahibi ile irtibat kurmanız ve kendisine site harici işlem gerçekleştirmeyi teklif etmeniz kural ihlalidir ve üyelik iptalini gerektirir.

EK-2 İlan Sahibi İçin Kurallar

mugmoo.com kuralları, tüm mugmoo.com kullanıcılarının güvenli ve eğlenceli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için vardır. Bir İlan Sahibi olarak Kullanıcı Sözleşmesi’ni inceleyip kuralları bilmeniz ve işlemlerinizi bu kurallara uygun olarak gerçekleştirmeniz gerekir.

Bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken bazı hususlar:
 • İlan Sahibi, Kullanıcı Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere, listeledikleri ilanın niteliğinden sorumludurlar.
 • İlan Sahibil, belirledikleri ilan süresi boyunca, listeledikleri ilanları mugmoo.com harici bir kanaldan satmamayı kabul etmiş sayılırlar.
 • İlan Sahibi, ödemesi yapılmış bir ilanın hizmetini vermekle sorumludurlar.
 • İlan Sahibi, Alıcı’ların memnuniyetini sağlamakla yükümlüdür. İlan rezervasyonları sürekli iptal eden ve ilanları,danışmanlık verdiği dersler hakkında şikayet gelen bir İlan Sahibi’nin üyeliği, yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir veya iptal edilebilir.

Yukarıda belirtilen hususlardan bir veya birkaç tanesinin gerçekleşmesi sonucunda, mugmoo.com ilan veya ilanları erken kapatabilir ve/veya İlan Sahibi’nin üyeliğini iptal edebilir.

mugmoo.com kuralları, kullanıcıların karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmek, fırsat eşitliğini sağlamak, alışverişinizi eğlenceli kılmak için vardır. Bu kuralların ihlali listeleme ve satın alma haklarınızın kısıtlanmasına ve üyeliğinizin askıya alınmasına neden olabilir.

EK-3 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Kullanıcı profili; kullanıcıların geçmişte mugmoo.com Web Sitesi üzerinden yaptıkları alım satım işlemleri neticesinde diğer Alıcı ve İlan Sahibi olanların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır. Diğer Alıcı ve İlan Sahibi olanların verdikleri puan ve yaptıkları yorumlar tamamen kendi izlenim ve değerlendirmelerine dayanmakta olup, mugmoo.com’un söz konusu yorum ve puanlamalara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. mugmoo.com’un söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer Alıcı ve İlan Sahibi olanlar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir alım-satım işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı alım-satım işlemi için tekrar oy verilemez.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dahil olması halinde mugmoo.com’un söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin mugmoo.com üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

 • Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın mugmoo.com'e sunulmuş olması,
 • Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
 • Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
 • Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm mugmoo.com kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
 • Yorumun mugmoo.com'e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
 • Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “mugmoo.com” e bildirilmesi, Yorumun link veya script içermesi.

EK-4 Gizlilik Politikası

mugmoo.com, Web Sitesindan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "mugmoo.com Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, mugmoo.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Web Sitesi üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) mugmoo.com'a vermeleri gerekmektedir. mugmoo.com, mugmoo.com Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri mugmoo.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. mugmoo.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya mugmoo.com Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; mugmoo.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "mugmoo.com Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

mugmoo.com Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. mugmoo.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. mugmoo.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini mugmoo.com'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda mugmoo.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • mugmoo.com'in kullanıcılarla akdettiği mugmoo.com Üyelik Sözleşmesi'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

mugmoo.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

mugmoo.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının mugmoo.com’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

mugmoo.com, tarafından Web Sitesi dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, mugmoo.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. mugmoo.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. mugmoo.com'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

EK-5 Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi
 • mugmoo.com yönetimi, alım satım sürecinin ödenme aşamasında, Alıcı ve İlan Sahibi'ne, Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi içinde Hizmet sunar. Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi, İlan Sahibi'ni, ilanda belirttiği hizmetin karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, İlan Sahibi’nin ilanda belirttiği hizmeti sağlamaması riskine karşı korur.
 • Mugmoo Güvenli Alışveriş Sistemi'nde, Alıcı ve İlan Sahibi ticaretin tarafları olarak; mugmoo.com ise, ödemelerin yönetimi açısından yer alır. mugmoo.com, Güvenli Hesap adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırır. Güvenli Hesap, Alıcı ve İlan Sahibi'nden hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, mugmoo.com tarafından yönetilir. Alım satım sürecine taraf olmayan mugmoo.com, Alıcı ve İlan Sahibi'nin talimatları ve Web Sitesi üzerinden gerçekle??tirdikleri işlemler doğrultusunda, ilan bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan ilanların bedellerinin mülkiyeti mugmoo.com'a ait değildir.
 • Alıcı'lar, İlan bedellerini, mugmoo.com yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırır, Güvenli Hesap'ın girişlerini Alıcı'ların yatırdıkları İlan bedelleri oluşturur. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise, Alıcı'ların talimatları doğrultusunda, İlan bedeli olarak İlan Sahibi hesaplarına aktarılan tutarlar; satışın, Alıcı ile İlan Sahibi arasında kararlaştırılan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı'lara iade edilen ilan bedelleri, Banka komisyonları ile mugmoo.com Hizmet komisyonu olarak, mugmoo.com hesabına aktarılan tutarlardan oluşur. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulur ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilir.
EK-6 İptal Prosedürleri

İşlem iptali ve iadesiyle ilgili hükümler İptal Prosedürü başlığı altında aşağıdaki adreste tanımlanmıştır.
http://www.mugmoo.com/prosedur

Gizlilik Politikası

mugmoo.com, Web Sitesindan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "mugmoo.com Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, mugmoo.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Web Sitesi üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) mugmoo.com'a vermeleri gerekmektedir. mugmoo.com, mugmoo.com Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri mugmoo.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. mugmoo.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya mugmoo.com Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; mugmoo.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "mugmoo.com Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

mugmoo.com Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. mugmoo.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. mugmoo.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini mugmoo.com'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda mugmoo.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • mugmoo.com'in kullanıcılarla akdettiği mugmoo.com Üyelik Sözleşmesi'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

mugmoo.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

mugmoo.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının mugmoo.com’e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

mugmoo.com, tarafından Web Sitesi dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, mugmoo.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. mugmoo.com, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. mugmoo.com'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.